REGULAMIN ZAMÓWIEŃ I WARUNKI DOSTAWY SMOOTH-BOX

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH OPCJI DELIVERY SMOOTH-BOX KAWIARNI „SORRIR SUPERFOOD CAFE & DELIVERY”

 • 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Cafe Sorrir Spółka Cywilna Maciej Staisz, Krzysztof Stola, prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem ul. Ratajczaka 18d, 61-815 Poznań, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań pod NIP 783-172-36-15, REGON 360999559, zwaną dalej „Sorrir”.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 • 2 DEFINICJE

Usługi      – Przygotowanie i dostarczanie przez Sorrir posiłków w ramach dostawy.

Klient      – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

 • 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Smooth-Box”):

 • Sportowy (3 lub 5 butelek)
 • Oczyszczający (3 lub 5 butelek)
 • Energetyczny (3 lub 5 butelek)
 • Wzmacniający (3 lub 5 butelek)

Każdy ze Smooth-Box to zesta 3 lub 5 starannie przygotowanych smoothie, z których każdy posiada opis składników na stronie internetowej Sorrir.

Każdy smoothie dostarczany jest w butelce o pojemności 500 ml.

Ceny poszczególnych Smooth-Box, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku dla każdego ze Smooth-Box  na stronie internetowej www.sorrir.pl

 • 4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.sorrir.pl w panelu klienta ( po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę.

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany wariant Smooth-Box, adres dostawy i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 16.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 16:00 dnia poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres mailowy dostawa@sorrir.pl, na terenie miasta Poznania oraz powiatu Poznań.

Godzina 16:00 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.

W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Sorrir o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sorrir za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sorrir o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

 • 5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 16:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.

Za dzień płatności uważany jest:

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Sorrir potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Sorrir otrzyma takie potwierdzenie do godz. 18:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Sorrir uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Sorrir za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Sorrir ) kwotą należności.

 • 6 Dostawa

Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w przedziale pomiędzy 8:00- 10:00

W przypadku weekendów catering dostarczany jest w godzinach 10:00 – 12:00

Dostawy nie odbywają się w święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” Sorrir planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 8:00- 10:00

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.18:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 • 7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Sorrir wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 18:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Sorrir telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Sorrir) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo Smooth-Box w cenach dni pojedynczych.

W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 18:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

 • 8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: dostawa@sorrir.pl

Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Sorrir poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

W razie stwierdzenia przez Sorrir, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Sorrir poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Sorrir , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Sorrir należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Sorrir.

 • 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Cafe Sorrir Spółka Cywilna Maciej Staisz, Krzysztof Stola, prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem ul. Ratajczaka 18d, 61-815 Poznań, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań pod NIP 783-172-36-15, REGON 360999559. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z konsultantem Sorrir. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.